Spring til indhold

Servicevilkår

Disse almindelige vilkår og vilkår for den nederlandske Thuiswinkel-organisation (i det følgende benævnt:Thuiswinkel.org) er udarbejdet i samråd med forbrugerorganisationerne inden for rammerne af Koordinationsgruppen for Selvregulering Konsultation (CZ) i Det Sociale og Økonomiske Råd og vil træde i kraft på 1-juni 2014.

Indeks:

Artikel 1 Definitioner
Artikel 2 »Entreprenørens identitet
Artikel 3 — Anvendelsesområde
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5: Aftalen
Artikel 6 — Tilbagetrækningsrettigheder
Artikel 7 — Forbrugerens forpligtelser i køleperioden
Artikel 8: Udøvelse af forbrugerens ret til at udtræde og udgifter hertil
Artikel 9 — Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 10 — Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11: Prisen
Artikel 12 -Overholdelse og supplerende garanti
Artikel 13: Levering og udførelse
Artikel 14 — Varighed: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18
Artikel 19 — Supplerende eller forskellige bestemmelser

Artikel 1 Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse termer og betingelser:

 1. Yderligere aftale en aftale, hvorved forbrugeren køber produkter, digitalt indhold og /eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernaftale og disse varer, digitalt indhold og /eller tjenesteydelser leveres af iværksætteren eller en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren
 2. Periode for nedkøling : den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret
 3. Forbrugere :  den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, virksomhed, håndværk eller erhvervsaktivitet
 4. Dag : kalenderdag
 5. Digitalt indhold oplysninger, der produceres og leveres i digital form
 6. Aftale om varighed en aftale, der omfatter regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode
 7. Et bæredygtigt dataluftfartsselskab ethvert værktøj, herunder e-mail, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, som den fremtidige konsultation eller anvendelse af i en periode, der er i overensstemmelse med det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger uændret
 8. Ret til udtræden : muligheden for, at forbrugeren kan opsige aftalen om fjernsalg inden for afkølingsperioden
 9. Entreprenør Den fysiske eller juridiske person, der er medlem afThuiswinkel.orgog som tilbyder produkter (adgang til) digitalt indhold og / eller tjenester til forbrugerne på afstand
 10. Afstand aftale: en aftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvorved der indtil og med aftalens indgåelseder udelukkende eller i fællesskab blev anvendt en eller flere teknikker til fjernkommunikation
 11. Standardformular til annullering Den europæiske model for annullering, der er optaget i tillæg I til disse vilkår og betingelser Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret i forbindelse med sin ordre.
 12. Teknologi til fjernkommunikation Det betyder, at det kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende skal mødes i samme rum samtidig.

Artikel 2 »Entreprenørens identitet

Navn iværksætter: Club Logistics Services Ltd
Opfører under navnet / navne:
-Club Logistics Services

Ebikebatterier

adresse:160
Fahrenheit Lane 4
3439 MD Nieuwegein
Nederlandene

Telefon: 0302323006

Adgang:
Fra mandag / fredag fra 9:00 er til 17:00 pm

E-mail:webwinkel@ ebikebatterier.nl

handelsregister: 30,208,922
Momsnummer: NL816188622B01

Artikel 3 — Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle fjernsalgsaftaler indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, stilles teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil iværksætteren inden indgåelsen af aftalen om fjernsalg angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses af iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt efter anmodning fra forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk i modsætning til det foregående stykke og inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen, kan teksten i disse generelle vilkår og betingelser stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren kan oplagres på en simpel måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det angives, inden fjernsalgsaftalen indgås, hvor de generelle vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de sendes gratis elektronisk eller på anden måde på forbrugerens anmodning.
 4. Hvis der ud over disse generelle vilkår og betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, gælder det andet og tredje afsnit tilsvarende, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter, digitalt indhold og / eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er det en sand fremstilling af de produkter, tjenester og / eller digitale indhold, der tilbydes. Klare fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet.

Artikel 5: Aftalen

 1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og opfylder de tilsvarende betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af tilbuddet elektronisk. Så længe iværksætteren ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren opsige aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Virksomhedslederen kan i henhold til loven informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 5. Entreprenøren sender senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold følgende oplysninger til forbrugeren skriftligt eller på en sådan måde, at den kan lagres af forbrugeren på et varigt medium:
 • besøgsadressen for etablering af iværksætteren, hvor forbrugeren kan indgive klager
 • betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten
 • oplysninger om garantier og eksisterende tjenester efter køb
 • prisen, herunder alle afgifter på produkt-, tjeneste- eller digitalt indhold i givet fald leveringsomkostningerne og metoden til betaling, levering eller gennemførelse af fjernsalgsaftalen
 • kravene til annullering af aftalen, hvis aftalen har mere end et år eller er af ubestemt varighed
 • hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, modellen til fortrydelsesret.
 • I forbindelse med en udvidet transaktion gælder bestemmelserne i det foregående stykke kun for den første levering.
 • Artikel 6 — Tilbagetrækningsrettigheder

  For produkter:

  1. Forbrugeren kan opsige en aftale om køb af et produkt i en afkølingsperiode på 14-dage uden at give en begrundelse herfor. Virksomhedslederen kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men ikke tvinge ham til at angive sin grund (s).
  2. Den i punkt 1 omhandlede afkølingsperiode begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjemand, der på forhånd er udpeget af forbrugeren, som ikke er transportvirksomheden, har modtaget produktet, eller:
  • hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme rækkefølge: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Entreprenøren kan, forudsat at han klart har underrettet forbrugeren forud for bestillingsprocessen, afvise en bestilling på flere produkter med en anden leveringstid.
  • hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, som han har udpeget, har modtaget den sidste sending eller del
  • for aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

  For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

  1. Forbrugeren kan opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke er blevet leveret på et håndgribeligt medium i fjorten dage uden at give en begrundelse. Virksomhedslederen kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men ikke tvinge ham til at angive sin grund (s).
  2. Den i afsnit 3 omhandlede tænkepause begynder dagen efter aftalens indgåelse.

  Forlænget afkølingsperiode for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium, hvis fortrydelsesretten ikke er blevet oplyst:

  1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de retligt nødvendige oplysninger om fortrydelsesretten eller modellen til fortrydelsesret, slutter køleperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige afkølingsperiode, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
  2. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for tolv måneder efter startdatoen for den oprindelige afkølingsperiode, udløber afkølingsperioden 14-dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

  Artikel 7 — Forbrugerens forpligtelser i køleperioden

  1. I afkølingsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun uemballere eller anvende produktet i det omfang, det er nødvendigt for at bestemme produktets art, egenskaber og funktion. Det grundlæggende princip her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville få lov til at gøre i en butik.
  2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdireduktion af det produkt, der er resultatet af en måde at håndtere produktet på, som går ud over det, der er tilladt i punkt 1.
  3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle juridisk nødvendige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.

  Artikel 8: Udøvelse af forbrugerens ret til at udtræde og udgifter hertil

  1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han indberette dette til iværksætteren inden for fortrydelsesperioden ved hjælp af modellen for fortrydelsesret eller på en anden entydig måde.
  2. Så hurtigt som muligt, men inden for fjorten dage efter den i punkt 1 omhandlede meddelelse, returnerer forbrugeren produktet eller leverer det til (en agent for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren selv har tilbudt at indsamle produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder observeret tilbagesendelsesperioden, hvis han returnerer produktet, inden afkølingsperioden er udløbet.
  3. Forbrugeren returnerer produktet med alle de tilbehør, der leveres, om muligt i sin oprindelige tilstand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instrukser, som iværksætteren har givet.
  4. Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
  5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved at returnere produktet. Hvis iværksætteren ikke har meddelt, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren selv angiver at bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke betale omkostningerne til tilbagesendelse.
  6. Hvis forbrugeren tilbagekalder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at leveringen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg, påbegyndes i en begrænset mængde eller mængde i køleperiodenforbrugeren er iværksætteren, der skylder et beløb, der er proportionalt med den del af den forpligtelse, som iværksætteren har opfyldt på tidspunktet for annulleringen, sammenlignet med fuld overholdelse af forpligtelsen.
  7. Forbrugeren afholder ikke udgifter til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i begrænset omfang eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
  • iværksætteren har ikke givet forbrugeren de retligt nødvendige oplysninger om fortrydelsesret, refusion af omkostninger eller modellen til fortrydelsesret, eller
  • forbrugeren har ikke udtrykkeligt anmodet om, at ydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i afkølingsperioden.
 • Forbrugeren afholder ikke udgifter til hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis
  • forud for leveringen har han ikke udtrykkeligt indvilliget i at påbegynde opfyldelsen af aftalen inden udløbet af regnskabsperioden
  • han har ikke indrømmet, at han har mistet sin fortrydelsesret, når han har givet sin tilladelse eller
  • iværksætteren har ikke bekræftet denne erklæring fra forbrugeren.
 • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved lov.
 • Artikel 9 — Virksomhedslederens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

  1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at trække sig tilbage elektronisk, sender han straks en bekræftelse af modtagelsen efter modtagelsen af denne meddelelse.
  2. Entreprenøren refunderer alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som iværksætteren opkræver for det returnerede produkt, straks, men senest fjorten dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om annulleringen. Medmindre iværksætteren selv tilbyder at indsamle produktet, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren godtgør, at han har sendt produktet tilbage, alt efter hvad der er det tidligere.
  3. Erhvervsdrivende anvender den samme betalingsmetode, som forbrugeren anvendte til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Godtgørelsen er gratis for forbrugeren.
  4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, behøver iværksætteren ikke at betale de ekstra omkostninger tilbage for den dyrere metode.

  Artikel 10 — Udelukkelse af fortrydelsesretten

  Entreprenøren kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen:

  1. Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for tilbagetrækningsperioden
  2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og /eller tjenesteydelser tilbydes af iværksætteren til forbrugeren, som er til stede personligt, eller som får mulighed for at være til stede personligt ved auktionen, under ledelse af en kvoteudbyder, og hvor den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at købe produkternedigitalt indhold og / eller tjenester
  3. Tjenesteydelseskontrakter efter fuld udførelse af tjenesteydelsen, men kun hvis:
  • ydeevnen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke og
  • forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når iværksætteren har gennemført aftalen fuldt ud
 • Pakkerejser som omhandlet i artikel 7: 500 i den nederlandske civilkodeks og passagertransportaftalerne;«160
 • Tjenesteydelseskontrakter til levering af indkvartering, hvis der er fastsat en bestemt dato eller en bestemt gennemførelsesperiode i kontrakten og ikke til boligformål, godstransport, biludlejning og catering
 • Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der er fastsat en bestemt dato eller gennemførelsesperiode i aftalen
 • Produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer, og som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugeren, eller som klart er bestemt for en bestemt person
 • produkter, der hurtigt fordærves eller har begrænset holdbarhed
 • Forseglede produkter, der af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnede til at blive returneret, og som plomben er brudt efter leveringen
 • produkter, som efter deres art uigenkaldeligt blandes med andre produkter efter levering
 • Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering kun kan finde sted efter 30-dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på
 • Sealed audio, videooptagelser og computer software, hvis forsegling er brudt efter levering
 • Aviser, magasiner eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på dem
 • Levering af digitalt indhold ud over et materialemedium, men kun hvis:
  • ydeevnen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke og
  • forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

  Artikel 11: Prisen

  1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, forhøjes priserne på de tilbudte produkter og tjenesteydelser ikke, undtagen for prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
  2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser med variable priser, der er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at de angivne priser er målpriser, er angivet i tilbuddet.
  3. Prisforhøjelser inden for tre måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
  4. Prisstigninger fra tre måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette, og:
  • disse er resultatet af lovbestemte forordninger eller bestemmelser eller
  • forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen får virkning.
 • De priser, der er angivet i varesortimentet eller tjenesteydelserne, omfatter moms.
 • Artikel 12 -Overholdelse af aftalen og ekstra garanti

  1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og / eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der findes på datoen for aftalens indgåelse og / eller regeringens bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden anvendelse end normal brug.
  2. En ekstra garanti fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og hævder, at forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har opfyldt sin del af aftalen.
  3. En ekstra garanti forstås ved enhver forpligtelse fra iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over det, der er retligt nødvendigt, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

  Artikel 13: Levering og gennemførelse

  1. Erhvervsdrivende vil være mest påpasselige, når de modtager og gennemfører ordrer på produkter, og når de vurderer ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
  2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har givet iværksætteren kendskab til.
  3. I betragtning af, hvad der er angivet i artikel 4 i disse generelle vilkår, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer med den fornødne hurtighed, men senest inden for en 30-dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvis kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30-dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at opsige aftalen uden omkostninger og har ret til erstatning.
  4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit vil iværksætteren straks tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt.
  5. Risikoen for skade og / eller tab af produkter ligger hos iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og meddelt iværksætteren, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet.

  Artikel 14 — Varighed: varighed, annullering og forlængelse

  Annullering:

  1. Forbrugeren kan til enhver tid annullere en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser under behørig overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
  2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser under behørig overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på mindst en måned.
  3. Forbrugeren kan de i de foregående stykker nævnte aftaler:
  • annullere på et hvilket som helst tidspunkt og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode
  • annullere i det mindste på samme måde, som han har indgået dem
  • altid annullere med den samme annulleringsperiode som iværksætteren har fastsat for sig selv.

  Udvidelse:

  1. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, må ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode.
  2. Uanset foregående stykke er der indgået en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af daglige varer —ugeaviser og ugeblade og magasiner kan stiltiende fornyes for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren afslutter denne forlængede kontrakt mod at opsige forlængelsen med en opsigelsesperiode på højst en måned.
  3. En aftale, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges for en ubestemt periode, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige en opsigelsesperiode på højst en måned. Tidsfristen er højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den regelmæssige, men mindre end en gang om måneden, levering af daglige, nyheder og ugentlige aviser og tidsskrifter.
  4. En kontrakt med begrænset varighed for regelmæssig indførelse af dagblade, nyheder og ugeblade og magasiner (retssag eller introduktion) fortsættes ikke stiltiende og afsluttes automatisk efter retssagen eller den indledende periode.

  Dyr:

  1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren på et hvilket som helst tidspunkt efter et år opsige aftalen med en opsigelsesperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed udelukker annullering inden udløbet af den aftalte varighed.

  Artikel 15 - Betaling

  1. I det omfang, der ikke er fastsat andet i aftalen eller yderligere betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for en 14-dage efter påbegyndelsen af tænkepausen eller i mangel af en tænkepause inden for fjorten dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne periode på dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
  2. Ved salg af produkter til forbrugerne kan de generelle betingelser aldrig tvinge forbrugeren til at betale mere end 50% på forhånd. Når der er fastsat en forskudsbetaling, kan forbrugeren ikke gøre krav på nogen rettigheder vedrørende udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse (s), før forskudsbetalingen er foretaget.
  3. Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsdata, der leveres eller angives til iværksætteren.
  4. Hvis forbrugeren ikke rettidigt opfylder sine betalingsforpligtelser, er dette, efter at han er blevet underrettet af iværksætteren om forsinket betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14-dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at han ikke har betalt inden for denne 14-dages periode, skylde lovbestemte renter af det skyldige beløb ogEntreprenøren har ret til at opkræve de ekstrajudicielle omkostninger, han har afholdt. Disse opkrævningsomkostninger svarer til et maksimum af: 15% på udestående beløb op til 8364; 2,500 10% over følgende 8364; 2,500 og 5% over følgende 8364; 5,000 med et minimum af 8364; 40. Erhvervsdrivende kan til gavn for forbrugeren afvige fra de anførte beløb og procentsatser.

  Artikel 16 — Klager

  1. Erhvervsdrivende har en veldokumenteret klage og behandler klager under denne procedure.
  2. Klager om gennemførelsen af aftalen skal indgives fuldt ud og tydeligt til iværksætteren inden for en rimelig frist, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
  3. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14-dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudselig længere behandlingstid, vil iværksætteren inden for en frist på fjorten dage svare med en kvittering og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
  4. En klage over et produkt, en tjenesteydelse eller en tjenesteydelse af iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugerens side på webstedet forThuiswinkel.org-160 www.thuriwinkel.org . Klagen sendes derefter til både den relevante iværksætter ogThuiswinkel.org...
  5. Forbrugeren skal i det mindste give iværksætteren fire uger til at løse klagen under gensidig høring. Efter denne periode vil der opstå en tvist, der er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

  Artikel 17 - Tvister

  1. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse almindelige vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt nederlandsk ret.
  2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om oprettelse eller gennemførelse af aftaler om produkter og tjenesteydelser, der skal leveres eller leveres af denne erhvervsdrivende, kan af forbrugeren og iværksætteren indbringes for Home Shop Disputs Committee under overholdelse af nedenstående bestemmelser.PO Box 90600, 209 LP i Haag www.sgc.nl ).
  3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistudvalget, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for en rimelig frist.
  4. Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten indgives skriftligt til Tvistudvalget eller i en anden form, som Kommissionen fastsætter senest 12-måneder efter den dato, hvor forbrugeren har indgivet klagen til iværksætteren.
  5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren rapporterer det først og fremmest til iværksætteren.
  6. Hvis iværksætteren ønsker at forelægge en tvist for Tvistudvalget, skal forbrugeren inden for fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt angive, om han også ønsker dette, eller om han ønsker, at tvisten behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke hører om forbrugerens valg inden for den femårige frist, har iværksætteren ret til at forelægge tvisten for den kompetente domstol.160
  7. Tvistkomiteens regler på de betingelser, der er fastsat i Tvistudvalgets forordninger www.degeschillocommissie.nl/over-ons/de-comssies/2404/thuriwinkel ). Tvistudvalgets beslutninger træffes ved hjælp af bindende rådgivning.
  8. Tvistudvalget vil ikke behandle en tvist eller indstille behandlingen, hvis iværksætteren har fået et moratorium, er gået konkurs eller rent faktisk har indstillet sine forretningsaktiviteter, før udvalget har behandlet en tvist på mødet, og der er truffet en endelig afgørelse.er blevet påpeget.
  9. Hvis et andet udvalg, der ud over Thuiswinkel-Tvistudvalget har anerkendt eller tilsluttet sig Udvalget for Tvister vedrørende Forbrugeranliggender (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid)Udvalget for Tvistbilæggelse af interne tvister er helst kompetent i forbindelse med tvister, der primært vedrører metoden til salg eller levering af fjerntjenester. For alle andre tvister er det andet godkendte udvalg for tvister tilknyttet SGC eller Kifid.

  Artikel 18

  1. Thuiswinkel.orgsikrer, at medlemmerne overholder de bindende henstillinger fra Thuiswinkel-tvistbilæggelsesorganet, medmindre medlemmet beslutter at forelægge den bindende rådgivning for retten til fornyet prøvelse senest to måneder efter fremsendelsen. Denne garanti genoplives, hvis den bindende rådgivning er blevet opretholdt efter domstolsprøvelse, og den dom, der beviser dette, er blevet endelig. Til et maksimum af 8364; 10,000 pr. bindende henstilling betales dette beløb til forbrugeren vedThuiswinkel.org... For beløb, der er større end 8364; 10,000 pr. bindende henstilling, 8364; 10,000 vil blive betalt. Thuiswinkel.orghar en forpligtelse til at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
  2. Anvendelsen af denne garanti kræver, at forbrugeren skriftligt retter en appel tilThuiswinkel.orgog at han overfører sin fordring til iværksætteren tilThuiswinkel.org... Hvis påstanden om iværksætteren er mere end 8364; 10,000, tilbydes forbrugeren at overføre sin fordring, for så vidt den overstiger beløbet for 8364; 10,000 tilThuiswinkel.orgDerefter vil denne organisation betale betalingen i eget navn og omkostninger.vil bede forbrugeren om at gøre det i retten.

  Artikel 19 — Supplerende eller forskellige bestemmelser

  Supplerende eller fravigende bestemmelser fra disse almindelige vilkår må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på et varigt medium.160

   

   

  Bilag I: Standardformular til tilbagekaldelse

  Standardformular til annullering

  (kun udfyldes og returneres denne formular, hvis De ønsker at opsige kontrakten)

  • Til: [iværksætter's navn]

  [iværksætter's geografiske adresse]

  [iværksætter's faxnummer, hvis muligt]

  [e-mail-adresse eller elektronisk adresse på iværksætter] 160

  • Jeg / vi * hermed informere dig om at jeg / vi * er angående vores aftale

  salg af følgende produkter: [produktbeskrivelse]*

  levering af følgende digitale indhold: [angivelse af digitalt indhold]*

  levering af følgende tjenester: [beskrivelse af tjenesten]*

  tilbagekaldt / tilbagekaldt *

   

  • Beordret på */ modtaget på *[ordredato med tjenester eller modtagelse med produkter] 160; 160;
  • [Forbrugerens (s)]
  • [Forbrugeradresse (s)]
  • [Underskriver (s)] (kun når denne formular er fremlagt på papir)

  * Slet hvad der ikke finder anvendelse eller indtaster hvad der gælder.