Overslaan naar inhoud

Voorwaarden van de dienst

Deze algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn opgesteld in overleg met de Consumentenvereniging in het kader van de coördinatiegroep voor zelfregulering (CZ) van de sociale en economische raad en zullen op 1 juni 2014 van kracht worden.

Index:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Recht van intrekking
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de afkoelingsperiode
Artikel 8 - Oefening van het recht van intrekking door de consument en de kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van intrekking
Artikel 10 - Uitsluiting van het recht van intrekking
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Naleving en aanvullende garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, annulering en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Industriële garantie
Artikel 19 - Aanvullende of verschillende bepalingen

Artikel 1 - Definities

De volgende definities zijn van toepassing in deze termen en voorwaarden:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten in verband met een afstandsovereenkomst verwerft en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of door een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 2. Koelingsperiode : de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht op intrekking;
 3. Consumenten :  de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, zijn bedrijf, zijn ambacht of zijn beroepsactiviteit;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst : een overeenkomst die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager : elk instrument - inclusief e-mail - waarmee de consument of ondernemer informatie kan opslaan die hem persoonlijk is gericht op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Recht van intrekking : de mogelijkheid voor de consument om de afstandsovereenkomst binnen de afkoelingsperiode te annuleren;
 9. Entrepreneur : de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en die producten (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan de consument op afstand aanbiedt;
 10. Afstand overeenkomst: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met de sluiting van de overeenkomst uitsluitend of gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor annulering : het Europese modelformulier voor annulering in aanhangsel I van deze voorwaarden; Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld indien de consument geen recht heeft op intrekking van zijn bestelling;
 12. Technologie voor afstandscommunicatie : betekent dat men een overeenkomst kan sluiten zonder dat de consument en de handelaar tegelijkertijd in dezelfde kamer moeten samenkomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Club Logistics Services Ltd
Handelend onder de naam / namen:
- Clublogistiekdiensten

- Ebikebatteries

adres:
Fahrenheit Lane 4
3439 MD Nieuwegein
Nederland

Telefoon: 0302323006

Toegang:
Van maandag / vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

E-mail: webwinkel@ebikebatteries.nl

Handelsregister: 30,208.922
BTW-nummer: NL816188622B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk contract op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst over de afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld van de consument. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal de ondernemer aangeven voordat de afstandsovereenkomst wordt gesloten, hoe de algemene voorwaarden en voorwaarden bij de ondernemer kunnen worden bekeken en dat zij zo snel mogelijk op verzoek van de consument kosteloos zullen worden verzonden.
 3. Indien het contract op afstand elektronisch wordt gesloten, in tegenstelling tot het vorige lid en voordat het contract op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument worden verstrekt op een zodanige wijze dat de consument op een duurzame gegevensdrager op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, wordt dit vermeld voordat het contract op afstand wordt gesloten, wanneer de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gelezen en dat deze op verzoek van de consument elektronisch of anderszins gratis zullen worden verzonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en in geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte duur heeft of onder voorwaarden valt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn dit een echte weergave van de aangeboden producten, diensten en / of digitale inhoud. Duidelijke fouten of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elke aanbieding bevat dergelijke informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan het aanvaarden van het aanbod.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten, onder voorbehoud van de bepalingen van lid 4, op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de overeenkomstige voorwaarden voldoet.
 2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch bevestigen. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze acceptatie niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst beëindigen.
 3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zal hij zorgen voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen de wet - informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoorde lijke sluiting van de afstandsovereenkomst. Indien de ondernemer op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht een bevel of verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te hechten.
 5. De ondernemer zal de volgende informatie uiterlijk schriftelijk of op zodanige wijze aan de consument over de levering van de product-, service- of digitale inhoud sturen dat deze op een duurzame wijze door de consument kan worden opgeslagen:
  • het bezoekadres van de oprichting van de ondernemer waar de consument met klachten kan meedoen;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het recht van intrekking kan uitoefenen, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluiting van het recht van intrekking;
  • de informatie over garanties en bestaande diensten na aankoop;
  • de prijs inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; in voorkomend geval de kosten van levering; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de afstandsovereenkomst;
  • de vereisten voor annulering van de overeenkomst indien de overeenkomst langer dan één jaar duurt of voor onbepaalde tijd is;
  • indien de consument het recht heeft om zich terug te trekken, het modelformulier voor intrekking.
 6. In het geval van een uitgebreide transactie geldt de bepaling in het vorige lid alleen voor de eerste levering.

Artikel 6 - Recht van intrekking

Voor producten:

 1. De consument kan een overeenkomst over de aankoop van een product tijdens een afkoelingsperiode van 14 dagen beëindigen zonder redenen te geven. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden voor terugtrekking, maar verplicht hem niet om zijn reden (s) te vermelden.
 2. De in lid 1 bedoelde afkoelingsperiode begint op de dag nadat de consument of een derde die vooraf door de consument is aangewezen en die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • indien de consument in dezelfde volgorde verschillende producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan, mits hij de consument vóór het bestellingsproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling voor verschillende producten met een andere leveringstijd weigeren.
  • indien de levering van een product uit verschillende zendingen of delen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of deel daarvan heeft ontvangen;
  • voor overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd:

 1. De consument kan een serviceovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die al 14 dagen niet op een tastbaar medium is geleverd, beëindigen zonder redenen te geven. De ondernemer kan de consument vragen over de reden van de intrekking, maar hem niet verplichten om zijn reden (en) te vermelden.
 2. De in lid 3 bedoelde bedenktijd begint op de dag na de sluiting van de overeenkomst.

Uitgebreide afkoelingsperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een tastbaar medium zijn geleverd als het herroepingsrecht niet wordt meegedeeld:

 1. Indien de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht of het modelformulier voor het uit de markt nemen, eindigt de afkoelingsperiode twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de voorgaande alinea's van dit artikel vastgestelde afkoelingsperiode.
 2. Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke afkoelingsperiode, verstrijkt de afkoelingsperiode 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7-Verplichtingen van de consument tijdens de afkoelingsperiode

 1. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het basisprincipe is dat de consument het product alleen kan behandelen en inspecteren, zoals hij in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het resultaat is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan wat in lid 1 is toegestaan.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien de ondernemer hem niet alle wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht voor of bij de sluiting van de overeenkomst.

Artikel 8-Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij dit aan de ondernemer binnen de wachttijd melden door middel van het modelformulier voor intrekking of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen na de dag volgende op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, retourneert de consument het product of overhanit het aan (een agent van) de ondernemer. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden om het product zelf te verzamelen. De consument heeft in ieder geval de retour periode waargenomen als hij het product terugzendt voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
 3. De consument retourneert het product met alle geleverde accessoires, indien redelijkerwijs mogelijk in zijn oorspronkelijke toestand en verpakking, en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de directe kosten voor de terugkeer van het product. Indien de ondernemer niet heeft meegedeeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer zelf aangeeft dat hij de kosten zelf moet dragen, hoeft de consument niet de kosten voor de terugkeer te dragen.
 6. Indien de consument na de eerste uitdrukkelijk verzocht om intrekking van de levering van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed zijn voor verkoop in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid tijdens de afkoelingsperiode heeft verzocht, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat deel van de verbintenis dat de ondernemer op het tijdstip van de annulering heeft voldaan, ten opzichte van de volledige naleving van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet in een beperkt volume of in een beperkt aantal worden verkocht of voor de levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de vergoeding van de kosten of het modelformulier voor de intrekking, of;
  • de consument heeft tijdens de afkoelingsperiode niet uitdrukkelijk verzocht om een aanvang te maken met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een tastbaar medium wordt geleverd, indien
  • vóór de levering heeft hij niet uitdrukkelijk ingestemd met de naleving van de overeenkomst vóór het einde van de beoordelingsperiode;
  • hij heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren bij het verlenen van zijn toestemming; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen alle aanvullende overeenkomsten worden opgelost door de werking van de wet.

Artikel 9-Verplichtingen van de ondernemer in geval van intrekking

 1. Indien de ondernemer het voor de consument mogelijk maakt om langs elektronische weg in te trekken, zal hij onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving een ontvangstbevestiging sturen.
 2. De ondernemer vergoedigt alle door de consument verrichte betalingen, met inbegrip van de door de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening gebrachte leveringskosten, onmiddellijk, maar binnen 14 dagen na de dag waarop de consument hem van de annulering op de hoogte brengt. Tenzij de ondernemer zich aanbiedt het product zelf te verzamelen, kan hij wachten tot hij het product heeft ontvangen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product terug heeft gestuurd, als dat eerder is.
 3. De ondernemer gebruikt dezelfde betaalmethode die de consument voor terugbetaling gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere methode. De vergoeding is gratis voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer niet de extra kosten voor de duurder methode terug te betalen.

Artikel 10-Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, althans op tijd voor de sluiting van de overeenkomst:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de wachttijd kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling is een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten worden aangeboden door de ondernemer aan de consument die in persoon aanwezig is of die in de gelegenheid wordt gesteld om aanwezig te zijn bij de veiling, onder leiding van een veiler, en waarbij succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten aan te schaffen;
 3. Dienstencontracten, na volledige prestaties van de dienst, maar uitsluitend indien:
  • de prestaties zijn begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. pakketreizen als bedoeld in artikel 7: 500 van de Nederlandse Burgercode-en passagiersvervoersovereenkomsten;
 5. Dienstverleningscontracten voor het verschaffen van logies indien een specifieke datum of een bepaalde periode van uitvoering in het contract is opgenomen en niet voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering is opgenomen;
 7. producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of een individuele beslissing van de consument, of die duidelijk zijn bestemd voor een bepaalde persoon;
 8. Producten die snel bederfden of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan het zegel na de levering is verbroken;
 10. Producten die door hun aard onherroepelijk worden gemengd met andere producten na de levering;
 11. Alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-en computersoftware, waarvan het zegel na de levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen op hen;
 14. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiaaldrager, maar uitsluitend indien:
  • de prestaties zijn begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11-De prijs

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de btw-tarieven.
 2. In tegenstelling tot de vorige alinea kan de ondernemer producten of diensten aanbieden met variabele prijzen die onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarover de ondernemer geen invloed heeft. Deze koppeling aan de schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen streefprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit heeft bepaald en:
  • deze zijn het gevolg van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
  • de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te annuleren met ingang van de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.
 5. De prijzen in het assortiment van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 12-Naleving en extra garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de redelijke eisen inzake betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen die bestaan op de datum van de sluiting van de overeenkomst en/of de overheidsregelgeving. Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer ook dat het product geschikt is voor andere dan normaal gebruik.
 2. Een extra garantie van de handelaar, zijn leverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit de wettelijke rechten en stelt dat de consument op basis van de overeenkomst tegen de ondernemer kan gelden als de handelaar zijn deel van de overeenkomst niet heeft vervuld.
 3. Onder een extra garantie wordt verstaan elke verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of producent waarin hij de consument bepaalde rechten of aanspraken toekent die verder gaan dan wat wettelijk vereist is in het geval dat hij zijn deel van de overeenkomst niet heeft vervuld.

Artikel 13-Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het ontvangen en uitvoeren van orders voor producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verrichten van diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft bekendgemaakt.
 3. Rekening houdend met hetgeen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, zal de ondernemer de aanvaarde orders met de nodige spoed uitvoeren, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringsperiode is overeengekomen. Indien de levering wordt uitgesteld, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan in kennis gesteld uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst zonder kosten te beëindigen en heeft hij recht op een vergoeding.
 4. Na ontbinding in overeenstemming met de vorige alinea, zal de ondernemer onmiddellijk het bedrag terugbetalen dat de consument heeft betaald.
 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger die bij de ondernemer bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14-Duur, annulering en verlenging

Annulering:

 1. De consument kan te allen tijde een overeenkomst opzeggen die voor onbepaalde tijd is gesloten en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten met inachtneming van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan te allen tijde een contract beëindigen dat is aangegaan voor een bepaalde periode en dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten met inachtneming van de overeengekomen beëindigingsregels en een annuleringsduur van ten minste één maand op de meeste.
 3. De consument kan de in de vorige paragrafen genoemde overeenkomsten:
  • op elk moment te annuleren en niet beperkt te zijn tot annulering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • ten minste op dezelfde wijze annuleren als door hem in te voeren;
  • altijd annuleren met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer heeft bepaald voor zichzelf.

Extensie:

 1. Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten en die betrekking heeft op de regelmatige levering van dagelijkse, wekelijkse en wekelijkse kranten en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd met een specifieke looptijd van ten hoogste drie maanden indien de consument dit verlengde contract sluit met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, mag slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde met een opzegtermijn van één maand kan opzeggen. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst zich uitstrekt tot de gewone, maar minder dan eens per maand, de dagelijkse bezorging van kranten en tijdschriften en de dagbladen en tijdschriften.
 4. Een contract met een beperkte duur voor de regelmatige invoering van dagbladen, nieuws en weekbladen en tijdschriften (proefabonnement of inleidend abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na het proces of de inleidende periode.

Duur:

 1. Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kan de consument de overeenkomst op elk moment na één jaar opzeggen met een annuleringstermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid de annulering vóór het einde van de overeengekomen duur uitsluiten.

Artikel 15-Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden, moeten de bedragen die de consument verschuldigd is, worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd of, bij gebreke van een bezinningsperiode, binnen 14 dagen na de sluiting van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, begint deze termijn op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan de consument mogen de algemene voorwaarden de consument nooit verplichten meer dan 50% van tevoren te betalen. Wanneer een voorschot wordt betaald, kan de consument geen rechten doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de betrokken order of dienst (en), voordat het voorschot is betaald.
 3. De consument heeft de plicht onnauwkeurigheden in de verstrekte betalingsgegevens onmiddellijk te melden of aan de ondernemer te worden meegedeeld.
 4. Indien de consument zijn betalingsverplichting (en) niet tijdig voldoet, is dit, nadat hij door de ondernemer van de betalingsachterstand in kennis is gesteld en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft toegekend om zijn betalingsverplichtingen na te komen, nadat het niet binnen deze termijn van 14 dagen te betalen bedrag is betaald, zijn wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte extra kosten voor de inning van de kosten in rekening te brengen. Deze inningskosten bedragen maximaal: 15% op uitstaande bedragen tot € 2500; 10% over de volgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten behoeve van de consument afwijken van de vermelde bedragen en percentages.

Artikel 16-Klachten

 1. De ondernemer heeft een goed openbaar gemaakte klachten en behandelt klachten in het kader van deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk aan de ondernemer worden voorgelegd binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
 3. De aan de ondernemer ingediende klachten zullen binnen 14 dagen na de datum van ontvangst worden beantwoord. Indien een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of dienst van de ondernemer kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org . De klacht wordt vervolgens toegezonden aan zowel de betrokken ondernemer als Thuiswinkel.org.
 5. De consument moet de ondernemer ten minste vier weken geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze periode zal er een geschil ontstaan dat aan de geschillenbeslechtingsprocedure onderworpen is.

Artikel 17-Geschillen

 1. Overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, vallen uitsluitend onder Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de oprichting of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot producten en diensten die door deze ondernemer moeten worden geleverd of geleverd, kunnen door de consument en de ondernemer worden voorgelegd aan de Home Shop Geschillen Committee door de consument en de ondernemer, met inachtneming van de onderstaande bepalingen. , PO Box 90600, 2509 LP in Den Haag ( www.sgc.nl ).
 3. Een geschil zal alleen worden behandeld door het Geschillencomité indien de consument zijn klacht voor het eerst binnen een redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Indien de klacht niet tot een oplossing leidt, moet het geschil schriftelijk of in een ander door de Commissie vast te stellen formulier worden voorgelegd, uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend.
 5. Als de consument een geschil wil voorleggen aan het Geschillen comité, dan is de ondernemer gebonden aan deze keuze. De consument meldt dit bij voorkeur aan de ondernemer.
 6. Indien de ondernemer een geschil aan het Geschillencomité wil voorleggen, moet de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk verklaren of hij dit ook wil of wil het door de bevoegde rechter behandelde geschil. Indien de ondernemer binnen de termijn van vijf weken niet van de keuze van de consument hoort, heeft de ondernemer het recht het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
 7. De regeling van het geschil onder de in het reglement van het Comité voor geschillen vastgestelde voorwaarden ( www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel ). De besluiten van het Comité voor geschillen worden door middel van een bindend advies genomen.
 8. Het Geschillencomité zal geen geschil behandelen of de behandeling stopzetten als de ondernemer een moratorium heeft gekregen, failliet is gegaan of zijn bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie tijdens de zitting is behandeld en er een definitief besluit is genomen. is er al op gewezen.
 9. Indien, naast het Comité voor geschillenbeslechting van de Thuiswinkel, een ander comité voor geschillenbeslechting dat is erkend of aangesloten bij het Comité voor geschillenbeslechting van consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut voor financiële diensten (Kifid), is het Geschil Home Shop Geschillen Commissie bij voorkeur bevoegd voor geschillen over in de eerste plaats de verkoopmethode of het verlenen van diensten op afstand. Voor alle andere geschillen, de andere geaccrediteerde geschillencommissie aangesloten bij SGC of Kifid.

Artikel 18-Garantie van de industrie

 1. Thuiswinkel.org waarborgt de naleving van de bindende aanbevelingen van het Thuiswinkel Geschillencomité, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na toezending aan het Hof voor te leggen. Deze garantie herleeft als het bindende advies is bekrachtigd na de rechterlijke toetsing en het vonnis dat dit laatste is geworden, definitief is geworden. Tot een maximum van € 10.000 per bindende aanbeveling wordt dit bedrag betaald aan de consument door Thuiswinkel.org. Voor bedragen van meer dan € 10.000 per bindende aanbeveling zal € 10.000 worden betaald. Thuiswinkel.org heeft de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat het lid voldoet aan het bindend advies.
 2. De toepassing van deze garantie vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering over de ondernemer naar Thuiswinkel.org overdraagt. Als de claim op de ondernemer meer dan € 10.000 bedraagt, wordt de consument aangeboden om zijn claim over te dragen, voor zover deze hoger is dan het bedrag van 10.000 euro aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie de betaling in eigen naam en kosten zal betalen. zal de consument vragen om dit te doen in de rechtbank.

Artikel 19-Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk of op zodanige wijze worden vastgelegd dat zij op een toegankelijke manier op een duurzame drager door de consument kunnen worden opgeslagen.

 

 

Bijlage I: Model voor het uit de markt nemen

Modelformulier voor annulering

(alleen invullen en dit formulier invullen als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

 • Aan: [ naam van de ondernemer]

[ geografisch adres van de ondernemer]

[ faxnummer van de ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij informeren u hierbij dat ik/wij * zijn met betrekking tot onze overeenkomst

de verkoop van de volgende producten: [ productbeschrijving] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [ vermelding van digitale inhoud] *

de verlening van de volgende dienst: [ beschrijving van de dienst] *,

ingetrokken/ingetrokken *

 

 • Besteld op */ontvangen op * [ orderdatum met diensten of ontvangst met producten]
 • [ Naam van de consument (s)]
 • [ Consumentenadres (s)]
 • [ Handtekening consument (s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Verwijder wat niet van toepassing is of geef op wat van toepassing is.